امام صادق (ع) :

روزه داری ( در حکم ) دهانی است که جز به خیر سخن نگوید .