یادش بخیر اون زمان ها امر به معروف و نهی از منکر حال و هوای دیگری داشت...

مردم احساس تکلیف می کردند...

رواج بی حیایی و بی غیرتی براشون مهم بود به اون عکس العمل نشون می دادند...

اما امروز تنها چیزی که اهمیت نداره بی غیرتی و بی حیایی است...