برادر شهیدم وقتی موضوع مسابقه پیش آمداول بخاطر مسابقه شروع کردم به نوشتن و به همین خاطر کنجکاو شدم در مورد تو و زندگیت بیشتر بدانم ولی هر چه جلوتر رفتم کنجکاو تر شدم تا به حدی که دیگر برای مسابقه نمی خواهم بنویسم فقط و فقط برای تو می خواهم بنویسم.


حسین جان از زمانیکه تورا شناختم و پی به فداکاری ها و ایثارگری هایی که تو کردی پی بردم به خود غبطه خوردم چرا تورا زودتر نشناختم.