شده ابزار جنگ نرم دشمن
شده سرباز شیطان؛ ماهواره

نموده پایه های دین و مذهب
همه از بنیه ویران؛ ماهواره

دریده پرده حجب و حیا را
ز کید و مکر پنهان؛ ماهواره

دریغا در میان خانواده
نشسته جای قرآن؛ ماهواره

هجوم آورده چون باد خزانی
به باغ سبز ایمان؛ ماهواره